İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

Biz MANİVELA MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ “Manivela Ventures” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi işliyor, kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.

İşbu metin ile veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10’uncu maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte, böylelikle “manivelaventures.com” (“İnternet sitesi”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz İnternet sitesi ziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmekteyiz.


1.Kişisel verilerinizin toplama yöntemi


Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla, İnternet sitesi’ni ziyaretetmeniz halinde, İnternet sitesi içerisinde bulunan çerezler, iletişim ve başvuru formu aracılığıyla toplanmaktadır.


2. İşlenen verileriniz, verilerinizin işlenme amacı ve toplanmasının hukuki sebebi


İşlenen kişisel verileriniz aşağıdaki tablodaki gibidir.

Kişisel Veri Kategorileri Veri Tipleri
Kimlik Verisi Ad, soyad, doğum tarihi
İletişim verisi E-posta adresi, telefon numarası
Kullanıcı işlem verisi Mesaj içeriği
İşlem güvenliği verisi İnternet sitesi ziyaretinize ilişkin bağlantı/çıkış tarih(log kaydı) ve saati bilgisi, IP adresi internet protokolü.
Pazarlama verisi Çerez kayıtları.
Diğer bilgiler Kullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, meslek, girişim adı(şahıs şirketi olması halinde), linkedin URL adresi

Tabloda yer alan kişisel verileriniz, • Sağlamış olduğunuz telefon numarası veya e-posta adresi vasıtasıyla tarafınızla iletişim kurabilmesi,
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • İnternet sitesi’nin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
 • Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket politikalarının uygulanması, organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması,
 • Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleridoğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi,
 • Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerinöngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Şirket’e gelen yatırım taleplerinin değerlendirilmesi, adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen Manivela Ventures’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,kanunlarda açıkça öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Manivela Ventures’in meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunluolması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.

3. Kişisel verilerinizin aktarıldığı kişiler ve aktarım amacı

Kişisel verileriniz;

 • 1. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmî kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
 • 2. Vekil ve temsilcilerinize ilettiğiniz taleplerinizin yerine getirilmesi adına tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize,
 • 3. İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere,
 • 4. Girişimlere ilişkin değerlendirme yapılması amacıyla Manivela Ventures Yatırım Komitesi ve Danışman Komitesi’ne,
 • 5. Kullandığımız yazılım, bulut sisteminin, e-posta altyapısının ve programların sunucu veya veri tabanlarının yurtdışında olması dolayısıyla yurtdışına,

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılmaktadır.


4. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgilia) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e)7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla, şahsen,noter aracılığıyla yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım veya uygulama vasıtasıyla bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak, başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Manivela Ventures sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir. Bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ

MANİVELA MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No:0462038482526976

Kep Adresi:

İletişim linki : info@manivelaventures.com

Adres : ETİLER MAH. CENGİZ TOPEL CAD. TUĞCULAR SOK.NO.6 BEŞİKTAŞ