Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca ilgili kişi kişisel verilerine ilişkin başvuru formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verileri işlenen gerçek kişilere (“İlgili Kişi”, “Başvuru Sahibi”), KVKK’nın 13’üncü maddesi uyarınca veri sorumlularına başvuru yaparak KVKK’nın 11’inci maddesinde belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunma imkânı sağlamıştır.

İşbu form ile MANİVELA MEDYA REKLAM ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ “Manivela Ventures” veya “Şirket” olarak veri sorumlusu sıfatıyla, Başvuru Sahibi’nin KVKK kapsamında ilgili haklarını kullanmak üzere tarafımıza ileteceği talepleri, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.

Tebliğ’in 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca veri sorumlusuna başvuru hakkından yararlanmak için başvuruların Türkçe olarak yapılması gerekmektedir.

,

Manivela Ventures’e başvurunuzun usulü

 • Bizzat yazılı olarak başvurmanız halinde: Eksiksiz olarak doldurulan, talebin açıkça belirtildiği ve ıslak imzanızı içerir başvuru formu çıktısını, Manivela Ventures işyeri adresi olan ETİLER MAH. CENGİZ TOPEL CAD. TUĞCULAR SOK.NO.6 BEŞİKTAŞ adresine elden teslim edebilirsiniz.
 • Noter vasıtası ile başvurmanız halinde: Eksiksiz olarak doldurulan, talebin açıkça belirtildiği ve ıslak imzanızı içerir başvuru formu çıktısını, tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talebi” açıklaması yazılarak noter kanalıyla Manivela Ventures işyeri adresi olan ETİLER MAH. CENGİZ TOPEL CAD. TUĞCULAR SOK.NO.6 BEŞİKTAŞ adresine iletebilirsiniz.
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli imza, mobil imza veya Manivela Ventures’e daha öncesinde bildirdiğiniz ve Manivela Ventures’in sistemlerinde kayıtlı elektronik posta adresiniz ile başvurmanız halinde: Güvenli elektronik imzanızı içerir, eksiksiz olarak doldurulan ve talebin açıkça belirtildiği başvuru formunu, elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talebi” açıklamasını yazarak info@manivelaventures.com adresine göndereceğiniz elektronik posta ile Manivela Ventures’e iletebilirsiniz.

Yukarıda açıklanan usullerden biri kullanılmak suretiyle Manivela Ventures’e ulaştırılan başvuru formu içerisinde yer alan Başvuru Sahibi talebi, KVKK’nın 13’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve talebin Manivela Ventures’e ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacak, talebe ilişkin Y Manivela Ventures’in cevabı Başvuru Sahibi’ne KVKK’nın 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Manivela Ventures’e iletilen talepler ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup başvuruya cevabın yazılı olarak verilmesi halinde Manivela Ventures tarafından ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL, cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret Başvuru Sahibi’nden talep edilebilecektir. Başvurunun Manivela Ventures’in hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret Başvuru Sahibi’ne iade edilir.

Başvuru Sahibi’nin talebi, Manivela Ventures tarafından kabul edilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilir. Başvuru cevabı, Başvuru Sahibi’ne yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Manivela Ventures tarafından gereği yerine getirilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, Manivela Ventures’in kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemleri kayıt altına almak ve ilgili kayıtları diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklamakla yükümlü olduğunu hatırlatırız.

Başvuru Sahibi talebinin Manivela Ventures tarafından gerektiği gibi değerlendirilmesi, gerekli araştırmanın yapılabilmesi ve Başvuru Sahibi’ne uygun bir dönüş yapılabilmesi adına Manivela Ventures’e aşağıda talep edilen bilgi ya da belgelerin veya başvuru sonrasında ek olarak istenebilecek bilgi ya da belgelerin eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir. Eksik ya da yanlış olarak verilen bir bilgi ya da belge nedeniyle ’nin gerekli araştırmayı yapamaması halinde Başvuru Sahibi, her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

Mail içeriğine eklemeniz gerekenler

Lütfen, aşağıda talebinizin değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ uyarınca doldurulması zorunlu bilgileri eksiksiz doldurunuz.

1. Başvuru Sahibi’nin Kimlik ve İletişim Bilgileri

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi:

Bildirime esas

Elektronik posta adresi:

Telefon:

Faks numarası:

2. Başvuru Sahibi’nin Manivela Ventures ile Olan İlişkisi

Lütfen aşağıdakilerden bir tanesini seçerek mail içeriğine ekleyiniz.
 • Manivela Ventures çalışanı
 • Eski çalışan (Lütfen Manivela Ventures bünyesinde çalıştığınız yılları belirtiniz):
 • Manivela Ventures çalışan adayı
 • Hissedar/Ortak
 • İş ortağı çalışanı (Lütfen çalıştığınız firmanın adını ve görevinizi belirtiniz):
 • Potansiyel hizmet alıcısı
 • Hizmet alıcısı
 • Tedarikçi çalışanı
 • Tedarikçi yetkilisi
 • Veli/ Vasi/ Temsilci
 • Ziyaretçi
 • Diğer (Lütfen ilişkinizi belirtiniz):

3. KVKK Madde 11 Uyarınca Talebiniz

Lütfen başvurunuza uygun talep konusunu/konularını, mail içeriğine ekleyiniz ve KVKK kapsamındaki talebinizi ayrıntılı ve açık bir şekilde belirtiniz.
 • Manivela Ventures’in hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğiniz öğrenmek istiyorum.
 • Eğer Manivela Ventures hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
 • Eğer Manivela Ventures hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
 • Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
 • Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.
 • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhime ortaya çıkan sonuca itiraz etmek istiyorum.
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

4. Başvurunuza Verilecek Cevabın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi

Lütfen en az bir tanesini seçerek mail içeriğine ekleyiniz.
 • Cevabımın yukarıda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Cevabımın yukarıda belirtmiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Cevabımı elden teslim almak istiyorum. (Cevabın vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
 • Tarih:
 • Başvuru Sahibi’nin Adı- Soyadı:
 • Başvuru Sahibi’nin İmzası: